:


: [1] 2 3 4 5 6

 1. | 0502923341
 2. 0502886821
 3. ( )...
 4. ..
 5. ♥☺
 6. ...@!
 7. ..!! ..!!
 8. ● ٱٱ ٱ● ㋡
 9. .!
 10. ۈۈ ۈ . . *~
 11. @ !
 12. {{ .. }}
 13. |[ .. .. ]|
 14. ܒ !~
 15. ڷ ڷۆڷ ڷ ڪ ~*
 16. !
 17. { ﮯ ﮯ !*
 18. בֿ ۈ ,.*
 19. ڶ ڪڶ ڶۈ , ڶۈ ❥.
 20. ( ڹ ۈۃ ڷٺ )
 21. ڨ ۈ ڵ ۈ ڪ,, ۈ ۈڵۈ ږ ۈ.#
 22. ..
 23. ~
 24. .`. .. .. ې ]|~
 25. ڷ ۈ..
 26. *~[ ..~*
 27. , , ...~...
 28. ﭿ ۆۆڷ ڷ . . ~
 29. [ ) . .
 30. ( )
 31. ڪ / " ڪ
 32. ..
 33. ~..
 34. (( ͡ )!~ ))
 35. . . . . /ܑ!
 36. ʚ̛ɞ̨" ʚ̛ɞ̨
 37. Ϫ " ۈ " ۈ
 38. ۈڷ ۈڷ =)
 39. ..!! ..
 40. ..|| ﮱ ڪ ڪ || ..
 41. 90 ..!
 42. ..!!
 43. { , *
 44. --->/ בֿ ۈ ,.*
 45. { ڷڪ ] ڷ . . ۈڹ // ۈ ~!
 46. > ! !
 47. ..!
 48. || ||
 49. { ٱٱ ٱٱٱ ٱ }
 50. ۈڪ ܑ ۈ ۃ
 51. } / .
 52. { ~
 53. . .}
 54. ﺳﭼﻞ ﺣﺿﻮﺭﮚ ﺁﻴﻮ !
 55. ~ . .
 56. ێۈێ ڷۈێ ێێ ڷڷ ێ ..
 57. [ ] .. .."
 58. ۆۆ ڪ ڶۆۆڶ ڪ ڪ !
 59. [ ]
 60. () .. ..*
 61. ..
 62. ( )
 63. "●▪ ▪●"
 64. ...
 65. { } ..
 66. / "
 67. ۈ / ۈ . .
 68. (( ---[ ..*~ ))
 69. ๑|{ - }|๑
 70. **
 71. (( ( ) ))
 72. (( ڼ ڛ ڪڷ ڕ ..*! ))
 73. { ..
 74. (( . } ))
 75. .*. .*.
 76. . . { . . ||~
 77. " " ..~
 78. ..
 79. - ..!
 80. " .."~
 81. " ܡ " ..=)
 82. ]..~*
 83. ڛٺ ڷפ܁ טּ ڷ
 84. , !!
 85. (( ))
 86. ..
 87. ,, ~ !
 88. ๑ . . ڜ ړۂ ڂۉړۂ ڣۓ ړڣ ڜڷۓ . . ๑
 89. { ۈڷ ڷ ۈۈڷ ڷۈ ۈ .. !! }
 90. ۺڪ
 91. [●~ ڪڷ ڷ ۈב●]
 92. ڷ ڜڪ
 93. -
 94. ..
 95. .. !
 96. ..~
 97. ~ ..
 98. ۃ "ۃ"..
 99. ... ...
 100. ^^
 101. }~
 102. {:.. ..
 103. ..~
 104. :: 1965~..
 105. () ][,..
 106. .. .. .. .. ..!
 107. ..~
 108. !
 109. ٲﻟڜټ
 110. ٵﻟڪﻴﻡ
 111. ..~
 112. ()
 113. "●▪ ▪●"
 114. ][ ۈ טּ ٺ ڷבטּ ][
 115. "●▪ ▪●"
 116. .. [ ] ..
 117. .`.ڍۆ ڷڞې .. ۆ ڷڞ .. ې ڷڛڷ ]|~
 118. .,*
 119. : )
 120. | ::17 :: |
 121. |*,-:;[ ܒ !!
 122. ... ..
 123. (( [[ .. .... .. ]] ))
 124. ~[ ]~
 125. .
 126. .. }
 127. ,.,. ..,
 128. .........
 129. ..!
 130. { ڪ , ڪ ڪ !
 131. ~
 132. ,,
 133. |[ ]|
 134. . . ,. //
 135. ... ...
 136. ۃ ۈ ۃ ! . .
 137. ..}
 138. . . !
 139. ...
 140. . . ۈ ۈ . .
 141. Xxx xxx
 142. .. ..
 143. .....
 144. " "
 145. . ●
 146. ڷ ڷڷ ڍڷ / ڛڷ . "Ȑ
 147. ..~
 148. ~.[ ב ۈ ڷב .]~
 149. ..
 150. ڪ ڪ . . ڪ ڪ
 151. ]..~*
 152. ]..
 153. ..[ ܑ ]..~*
 154. ..!! !! ..
 155. .
 156. ڪ ۈ ۈ . . .
 157. ... ....
 158. ][ ٱڶڶ ٱڶڶ ٱ ٱڶڶ/ڶ ٱڶۈ ٱڶڶ ښٱ ][
 159. ۈ ۈ
 160. { ڪ ۈ ۈ ● . . .
 161. -- { ~
 162. ()!
 163. ~:.. ..! ..:~
 164. { ( )
 165. . . ! *
 166. ѿ
 167. ....
 168. 亗. . ڷ !! ڷ .
 169. ...
 170. ......
 171. ۈۈ ڷ .,

Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2